Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKLAMA B1 - 1

"Gmina Frysztak jesienną porą"

REGULAMIN KONKURSU
Przedmiotem fotografii powinny być krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca jesienną porą w Gminie Frysztak.

1. Organizatorem konkursu jest portal Mieszkańców Gminy Frysztak Frysztak24.pl i Gmina Frysztak

2. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Frysztak mgr inż. Jan Ziarnik

3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących będących mieszkańcami Gminy Frysztak

4. Każdy z mieszkańców naszej Gminy może nadesłać 1 fotografie.

4a. Mieszkaniec posiadający konto mail w domenie frysztak.pl może na konkurs nadesłać 3 zdjęcia, ale może wygrać tylko jedną nagrodę.

5. Prace należy nadsyłać jedynie poczta elektroniczną przez Internet.

6. Prace w formacie JPG o wymiarach min 800x600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1MB należy nadsyłać na adres konkurs@frysztak24.pl w formie załączników do listu elektronicznego.

7. Fotografie, na których będą się znajdować jekiekolwiek znaki, z wyłączeniem daty na zdjęciu będą automatycznie odrzucane

8. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu

Przykładowy list elektroniczny

Tytuł pracy:
Imię i Nazwisko:
Adres Zameldowania:
Telefon Kontaktowy:
Komentarz do Zdjęcia:
Nazwa Fotografowanego obiektu:
Miejsce dokonania zdjęcia:
TAK !!! Oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęcia i przekazaniu ich bezpłatnie na organizatorów konkursu
TAK !!! Jestem autorem zdjęcia które nadesłałem w załączniku

9. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

10. Zdjęcia należy nadsyłać od 7.10. do 30.11. 2009 r. do godziny 12.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.12.2009 r. - w przypadku dużej ilości zdjęć termin rozstrzygnięcia może ulec zmianie, o czym powiadomimy na stronie portalu www.frysztak24.pl

11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

12. Werdykt Jury zostanie przedstawiony w dniu rozstrzygnięcia w Urzędzie Gminy we Frysztaku przez Wójta Gminy Frysztak mgr inż. Jana Ziarnika

14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań portalu Frysztak24.pl i promocyjnych Gminy Frysztak

15. Organizatorzy przewidują następujące nagrody

1 nagrodę - 300 zł,
2 nagroda - 200 zł,
3 nagroda 100 zł

16. Nagrody wręczone zostaną w dniu rozstrzygnięcia w Urzędzie Gminy we Frysztaku

17. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

19. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

Prześlij komentarz

0 Komentarze
Skorzystaj ze swojego konta Google i komentuj posty na Frysztak24.pl

Below Post Ad