WP nie wygasi mandatu Radnemu Kwiatkowi.

Dziś (9.10.) dostaliśmy odpowiedź od Wojewody podkarpackiego, organu sprawującego nadzór nad Radą Gminy Frysztak.

W piśmie uzyskaliśmy informacje że sprawa Radnego Stanisława Kwiatka i byłej radnej Reginy Matyki została przez Wojewodę rozpatrzona i przeanalizowana. Poniżej przedstawiamy końcowe wnioski z pisma, uzasadnienie: (na końcu artykułu link do dokumentu PDF od Wojewody podkarpackiego)

Uzasadnienie WP: „ Zatem – stosując wykładnię celowościową art. 24 f u.s.g. - przyjąć należy, że jako radny nie prowadził działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminny, zwłaszcza że ponad wszelką wątpliwość nie korzysta z mienia komunalnego na uprzywilejowanych zasadach Pan Kwiatek nie naruszył ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. 

Reasumując należy stwierdzić, że okoliczności faktyczne i prawne tej sprawy nie pozwalają na uznanie, że w przypadku radnego Stanisława Kwiatka zaistniały przesłanki wynikające z normy prawa materialnego, nakazujące wygaszenie mandatu radnego.
Powyższe stanowisko organu nadzoru odnosi się także do sprawy wykonywania usług na rzecz gminy przez Panią Reginę Matykę.”

Pismo zostało napisane z upoważnienia Wojewody podkarpackiego przez Generalnego Dyrektora Urzędu Pana Janusza Olecha.