Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKLAMA B1 - 1

PAMIĄTKA Z GMINY FRYSZTAK INSPIROWANA TRADYCJAMI - KONKURS


Każda miejscowość, kojarzy się z czymś niepowtarzalnym, co nadaje charakter i wyjątkowość danego regionu.  Kraków kojarzy się ze smokiem, Warszawa z syrenką, Zakopane z ciupagą i oscypkami, Poznań z koziołkami, nie możemy także zapomnieć o piernikach z Torunia. 
Tworząc lokalną turystykę warto zadbać o to, aby produkować coś, co będzie utożsamiać się tylko z danym miejscem - więc z czym kojarzy się gmina Frysztak?,  jaki produkt byłby najatrakcyjniejszy dla osób odwiedzających nasze tereny?, co byłoby dodatkową atrakcją dla turystów ? 


Organizatorzy konkursu:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku,
Gminny Ośrodek Kultury,
Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku,
Ziemia Frysztacka - Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju,
Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Wójta Gminy Frysztak Pana Jana Ziarnika.
Patron medialny konkursu www.frysztak24.pl

Konkurs skierowany jest do osób, które chcą uczestniczyć w rozwoju turystyki w naszej gminie i ma na celu powstanie wzoru lokalnej pamiątki oraz produktu turystycznego, który będzie rozpoznawalny i będzie zachęcał do odwiedzania naszych terenów. 
Dlaczego pamiątki i produkty? - z odwiedzanych miejsc przywozi się nie tylko wyjątkowe wspomnienia, ale również lokalne wyroby, przedmioty oraz prezenty, które utożsamiają się z odwiedzonymi miejscowościami.
Trzeba pamiętać, że pamiątki i prezenty z wycieczki przynoszą korzyść nie tylko dla turystów, ale również dla samego regionu gdzie są sprzedawane. Jest to szansa dla lokalnych przedsiębiorców, rękodzielników i producentów. Pamiątki to także produkt, który napędza turystykę i pomaga rozwijać branżę hotelarską i turystyczno-wypoczynkową. Pamiątki są nieodłącznym elementem promocyjnym i marketingowym. Oczywiście produkt, który zwycięży będzie mógłby być rozpowszechniany we wszystkich miejscowościach gminy oraz sprzedawany przez wszystkie osoby prowadzące działalność o charakterze wypoczynkowym.
Zapraszamy zatem do udziału w konkursie na najlepszą, regionalną pamiątkę i lokalny produkt.  W ramach konkursu można przynieść lub przesłać projekt z opisem lub gotowy wzór produktu. Bardzo prosimy, aby w ramach opracowania, konkretnie określić co to jest, dlaczego taki produkt  i co łączy wyrób z naszą gminą. 
KATEGORIE
Lokalna pamiątka:
1. Do konkursu można zgłaszać dowolne produkty wykonane z dowolnych materiałów. Może to być na przykład: ceramika, metaloplastyka, glinian, drewno, materiał, włóczka itp.
Lokalny produkt:
2. Domowe wyroby kulinarne, przetwory owocowe i warzywne, nalewki lecznicze, przetwory z runa leśnego, produkty pszczelarskie i inne. 

Konkurs trwa do 28 lutego 2017 r. 


REGULAMIN KONKURSU
LOKALNA PAMIĄTKA INSPIROWANA TRADYCJAMI GMINY FRYSZTAK
--------------------------------------

§  1 
Przedmiot konkursu:
1. Konkurs odbywa się w ramach działań aktywizujących lokalną społeczność.
2. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przedmiotu oraz wyrobu w dowolnej technice, które mogłyby służyć jako pamiątka regionalna oraz  produkt utożsamiany z naszą gminą.
Przedmiot i wyrób  powinien być inspirowany  motywem tradycji miejscowości gminy Frysztak.

§  1 
Cele konkursu:
1. Tradycja gminy Frysztak, jako źródło inspiracji do promocji turystyczno-wypoczynkowej,
2.  Pozyskanie nowych pomysłów i wzorów na pamiątki i wyroby promujące gminę Frysztak,
3. Wyróżnienie i popularyzacja najbardziej atrakcyjnych i skutecznych marketingowo pamiątek promujących region gminy Frysztak


§ 3 Czas trwania konkursu:

1. Konkurs trwa do 28.02.2017 r.

§ 4 Komisja Konkursowa: 

1. Wyboru dokonuje Komisja Konkursowa powołana z osób wyłonionych wśród organizatorów oraz niezależnych ekspertów z dziedziny artystycznej i kulinarnej.
2. Komisję konkursową tworzyć będzie  grono od 5 do do 8 osób.
3. Prace Komisji Konkursowej są niejawne, odbywają się tylko z udziałem powołanych do niej przedstawicieli i dotyczą jedynie dokonania wyboru pamiątki i produktu.
4. Komisja Konkursowa czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wybiera jego laureatów.
5. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługują odwołania.

§ 5  Warunki udziału w Konkursie:

I. W konkursie mogą wziąć mieszkańcy gminy Frysztak, którzy ukończyli 18 lat (nie ma podziału na kobiety i mężczyzn) - szczególnie zapraszamy projektantów i twórców niezależnych, wszystkich środowisk twórczych oraz osoby, które mają pomysł na promocję gminy.
II. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach:
1. Lokalna pamiątka: do konkursu można zgłaszać dowolne produkty wykonane z dowolnych materiałów np.: ceramika, metaloplastyka, glinian, drewno, tkanina, itp.
2. Lokalny produkt: domowe wyroby kulinarne, przetwory owocowe i warzywne, nalewki lecznicze, przetwory z runa leśnego, produkty pszczelarskie i inne. 
III.  Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez zgłoszenie pracy konkursowej w jednej z wyznaczonych jednostek: GOSIR Frysztak, GOK Frysztak lub bibliotece publicznej we Frysztaku.
Złożenie prac konkursowych jest traktowane jako oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Konkursu.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej.
4. Jedna osoba może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 pracę.
5. Technika wykonania pamiątki (pracy konkursowej) jest dowolna.

§ 6  Warunki zgłoszenia do konkursu:

1. Przesłane projekty muszą być opisane: imię i nazwisko, nazwa pracy, krótki opis merytoryczny z uzasadnieniem związku pracy z gminą Frysztak.
2. Prace konkursowe  należy przesłać na adres Organizatora lub dostarczyć osobiście: do dnia 28.02.2017 r. (liczy się data wpływu).
Placówki przyjmujące prace:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku,
Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku,
Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku,
Koordynator konkursu: Marek Armata 503-300-552, e-mail: marek.armata@gosir.frysztak.pl
3. Prace konkursowe niespełniające wymagań określonych w Regulaminie lub nadesłane po upływie określonego terminu, nie będą brane pod uwagę.
10. Organizator ma prawo publikacji wszystkich lub wybranych prac zgłoszonych do Konkursu na stronach internetowych organizatorów.
4. Osoba zgłaszająca przedmiot konkursowy do Konkursu oświadcza, że:
a. posiada pełnię praw autorskich do pracy konkursowej i przenosi je nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń prawnych, czasowych i terytorialnych.
b. wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania - zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.02 nr.101 poz.926 z późn. zm). Podane dane będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i nie będą przekazywane innym osobom ani podmiotom.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
6. Zgłaszana praca powinna:
a) łączyć w sobie elementy tradycji regionu i jego charakterystyczne cechy,
b) mieć niepowtarzalny charakter indywidualnego wyrobu opartego na tradycji oraz naturalnym pochodzeniu surowców;
c) promować obszar gminy Frysztak.

§ Rozstrzygnięcie konkursu:

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w połowie marca 2017 r. (dokładna data zostanie przedstawiona w dniu rozstrzygnięcia konkursu).
1. Wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatorów.
3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu mailowo lub telefonicznie.
2. Komisja Konkursowa przy ocenie prac konkursowych będzie brała pod uwagę:
a) technikę wykonania i walory estetyczne;
b) oryginalność pomysłu i atrakcyjność formy,
c) nawiązanie do tradycji i historii obszaru gminy i regionu;
d) możliwość powielenia wzoru i wdrożenie do produkcji;
e) zgodności z założeniami organizatora wymienionymi w regulaminie.

§ 8 Nagrody:
1. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
Kategoria 1:
I. Całosezonowy karnet na basen, weekendowy pobyt w Ośrodku Sportu z zapewnionym wyżywieniem, nagroda książkowa,
II. Całosezonowy karnet na basen, nagroda książkowa,
III. Całosezonowy karnet na basen, nagroda książkowa,
Kategoria 2:
I. Całosezonowy karnet na basen, weekendowy pobyt w Ośrodku Sportu z zapewnionym wyżywieniem, nagroda książkowa,
II. Całosezonowy karnet na basen, nagroda książkowa,
III. Całosezonowy karnet na basen, nagroda książkowa,
2. Komisja Konkursowa może również przyznać wyróżnienia – plebiscyt publiczności.
3. Prace nagrodzone w Konkursie oraz wskazane przez Komisję Konkursową bądź Organizatora, mogą zostać pokazane podczas imprez o charakterze kulturalnym i turystycznym.
4. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe stają się własnością Organizatora. Pozostałe prace będzie można odebrać w terminie uzgodnionym z Organizatorem.
Prace nieodebrane w uzgodnionym terminie staną się własnością Organizatora.
Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się w terminie wskazanym przez Organizatorów w dniu rozstrzygnięcia konkursu:


§ 9 Postanowienia końcowe:

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

Zapraszamy:
Wójt Gminy Frysztak - Jan Ziarnik,
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku,
Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku,
Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku,
Ziemia Frysztacka - Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju. 

Opracowanie
Marek ArmataPrześlij komentarz

2 Komentarze
Skorzystaj ze swojego konta Google i komentuj posty na Frysztak24.pl
  1. Zapraszamy do udziału w konkursie - pamiątka, która powstanie będzie mogła być sprzedawana w Ośrodku Sportu w ramach działań organizacji turystyki i wypoczynku gminy Frysztak. W związku z działalnością, jaką prowadzimy, posiadamy na stanie kasy fiskalne, więc ze sprzedażą nie będzie wielkiego problemu. Liczymy na Państwa - jestem pewien, że fajnie byłoby zostać osobą, której pamiątki przyczynią się do rozwoju turystyki w naszym regionie.

    Marek Armata

    OdpowiedzUsuń
  2. A może jednak zamiast pamiątek, czy rezerwatów przyrody lepiej utworzyć jedną wielką strefę ekonomiczną ? Gdyby na początek przykładowo KIA produkowała samochody to może potem Volkswagen otworzyłby u nas swoją fabrykę. Naprawdę w takim przypadku gmina by odżyła.

    OdpowiedzUsuń

Below Post Ad