Czy wybudują zakład produkujący kompozytowe materiały budowlane?

Na terenie Twierdzy planowana jest budowa zakładu produkcyjnego kompozytowe materiały budowlane wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Do 18 października w Urzędzie Gminy mogą Państwo zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, złożyć uwagi i wnioski.
  • Z nieoficjalnych informacji mieszkańcy wsi Kobyle i Twierdza złożyli do Wójta Gminy Frysztak oficjalny protest poparty podpisami przeciwko budowie zakładu produkcyjnego kompozytowe materiały budowlane wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
W zawiadomieniu o zapoznaniu się z dokumentacją sprawy oraz złożeniu uwag i wniosków, które umieszczone jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Frysztak można przeczytać o możliwościach, które mają mieszkańcy. Kilka punktów z zawiadomienia poniżej.

1. Zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym: wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, stanowiskami organów współdziałających, raportem oddziaływania na środowisko), która wyłożona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak, w pokoju nr 11 w godzinach od 7.30 – 14.30, w terminie na okres 30 dni tj. od 19.09.2019r. do 18.10.2019r.

2. Składania uwag i wniosków do Wójta Gminy Frysztak w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 30 dni, tj. od 19.09.2019r. do 18.10.2019r. na adres: Urząd Gminy Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak; poczta elektroniczna – anna.rzeznikiewicz@ug.frysztak.pl, faks (17)2777-920 . Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Frysztak przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35 ww. ustawy).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie bip.frysztak.pl lub bezpośrednio pod tym linkiem - kliknij tu!

Informacja została zmieszczona na portalu Frysztak24.pl na prośbę mieszkańców od których dostaliśmy sygnały na temat budowy zakładu produkującego kompozytowe materiały budowlane wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zapraszamy do dzielenia się uwagami za pomocą komentarzy.