Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKALMA B1 - 2

Powraca temat „Budowy zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Twierdza”

Powraca temat „Budowy zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Twierdza”. Od 16 listopada do 15 grudnia potrwają "konsultacje społeczne" w których mieszkańcy mogą zgłaszać do Urzędu Gminy Frysztak swoje uwagi. 

Na Ekoportalu Gminy Frysztak mogą państwo znaleźć wszystkie dokumenty dotyczące "Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Twierdza” - link, kliknij tu!

Wójt Gminy Frysztak podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się wszystkich zainteresowanych z niezbędną dokumentacją sprawy, zgromadzoną w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p. n. „Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Twierdza” - link do dokumentu na BIP.Frysztak.pl - kliknij tu!

W tym czasie każdy mieszkaniec może zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym: wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, stanowiskami organów współdziałających, raportem oddziaływania na środowisko

Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków do Wójta Gminy Frysztak w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 30 dni, tj. od 16.11.2020r. do 15.12.2020r. na adres: Urząd Gminy Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak; poczta elektroniczna – ug@frysztak.pl, faks (17)2777-920

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Frysztak przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35 ww. ustawy). Postępowanie w w.w. sprawie zostało wszczęte w dniu 25.06.02019 r. dla firmy PBI WMB Sp. z o. o. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz na wniosek Pełnomocnika pana Rafała Dzija SEPO Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska Sp. z o. o. ul. Dworcowa 47, 44-190 Knurów.

Wójt Gminy Frysztak jest Organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Obwieszczenie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, w wykazie danych na stronie internetowej bip.frysztak.pl, prowadzonym przez Urząd Gminy Frysztak oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Frysztak oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Prześlij komentarz

0 Komentarze
Skorzystaj ze swojego konta Google i komentuj posty na Frysztak24.pl

Below Post Ad