Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKLAMA B1 - 1

Rezerwat przyrody - "Góra Chełm"

Rezerwat został utworzony 14 czerwca 1996 roku na terenie Leśnictwa Cieszyna w oddziałach: 423-429, w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych jedynej w województwie rzeszowskim enklawy lasów bukowych porastających „Górę Chełm” oraz wspaniałych zespołów źródliskowych. Powierzchnia rezerwatu wynosi 155,26 ha.

Rezerwat leży w granicach Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.
Teren rezerwatu obejmuje jedno z bardziej charakterystycznych miejsc Pogórza Strzyżowskiego jakim jest pasmo Klonowej Góry. Pasmo to zaliczane jest do najwyższych i najbardziej urozmaiconych w jego zasięgu. Górę Chełm wyróżnia ponadto obecność licznych źródeł wody pitnej o wysokiej jakości.

Najcenniejszymi na obszarze rezerwatu są ekosystemy leśne oraz stanowiące ich element zbiorowiska roślinne. Największą powierzchnię w rezerwacie zajmuje zespół żyznej buczyny karpackiej Dentario glandulosae – Fagetum w formie reglowej. Ponadto na uwagę zasługuje zbiorowisko: grądu subkontynentalnego Tilio-Carpinetum jak i podgórskiego łęgu jesionowego Carici remotae-Fraxinetum.

We florze rezerwatu liczą grupę stanowią rośliny górskie oraz chronione i rzadkie. Spośród nich do najcenniejszych należą: buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia, umieszczony na „Liście roślin zagrożonych w Polsce” pod kategorią gatunków narażonych na wyginięcie , kruszczyk siny, szerokolistny i rdzawoczerwony, storczyk plamisty, gnieźnik leśny.
Kompleksy leśne, w skład których wchodzi omawiany rezerwat, znajdują się w zasięgu areału osobniczego wielu cennych gatunków fauny. Spośród ptaków na szczególną uwagę zasługuje puszczyk uralski umieszczony w „Polskiej Czerwonej Książce Zwierząt”.

źródło: Krosno Lasy

Prześlij komentarz

0 Komentarze
Skorzystaj ze swojego konta Google i komentuj posty na Frysztak24.pl

Below Post Ad