Umowy z PGKiM w Strzyżowie 1 lipca 2013 stracą moc.

Od 1 lica wszystkie umowy pomiędzy mieszkańcami naszej gminy a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.w Strzyżowie na odbiór i unieszkodliwienie odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach zostają automatycznie rozwiązane.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2013 roku zmian do ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /t.j. Dz. U z 2012 poz. 391 z późn. zm./ tracą moc dotychczasowe umowy na odbiór i unieszkodliwienie odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Frysztak zawarte przez PGKIM Sp. z o.o. w Strzyżowie z mieszkańcami Gminy Frysztak. Z tym też dniem obowiązki te przejmuje z mocy ustawy Gmina Frysztak. - źródło: http://www.pgkim.strzyzow.pl/


Czytaj również: 
Dodaj do Google Plus

0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz