GOSiR i Strzelec - o co tutaj chodzi ?

Poniższy artykuł przedstawia zasady działania i współpracy oraz różnice pomiędzy  Gminnym Ośrodkiem  Sportu i Rekreacji, a Gminnym Międzyszkolnym  Klubem Sportowym „Strzelec” Frysztak. Oczywiście na terenie Gminy prężnie działają także dwa inne kluby takie jak Orzeł Lubla i Skarbek Gogołów.  Natomiast ze względu na bliską historię „Strzelca” i GOSiRu artykuł skupia się właśnie na nich.
GOSiR i „Strzelec” mają jedną siedzibę i jeden ważny wspólny cel ale realizują  go w różny sposób i mają inne priorytety.  Posiadają także osobne władze, pracowników i działaczy.  Bez wątpienia ośrodek sportu i kluby stanowią główny trzon organizacji życia sportowego na terenie Gminy Frysztak dlatego współpraca między nimi jest tak ważna. 
O „Strzelcu” i GOSiRze  krąży wiele plotek, które nie zawsze są prawdziwe, najczęściej bierze się to  ze względu na brak wiedzy w tym zakresie. Są osoby, które twierdzą, że  „Strzelec” i Ośrodek powinny być jedną instytucją inni,  uważają, że klub i Ośrodek są dla siebie konkurencją, a ich działalność polega
na wzajemnej rywalizacji, są też i tacy, którzy nie rozróżniają w ogóle  różnic w ich działalności.

Więc jak to jest, że jeżeli „Strzelec” i GOSiR zajmują się organizacją i upowszechnianiem sportu w jednej gminie, a można w ich działalności dostrzec tak wiele różnic i jak to się przekłada na sportowe życie Frysztaka. Sport można ogólnie podzielić na amatorski i rekreacyjny taki, którym zajmuje się GOSiR i wyczynowy, profesjonalny, który prowadzony jest przez Klub. Ważne jest to aby każdy z nas miał wybór czy chce go uprawiać dla własnego zdrowia i rekreacji czy też posiadając sportowy talent chce dążyć do perfekcji i walczyć o sportowy wynik.  Z tego, krótkiego zdania łatwo można wywnioskować, że działalność Ośrodka i Klubu jest podobna ale nastawiona na zupełnie inne priorytety, a oferta, klubu i GOSiRu wzajemnie się uzupełnia.
Kto jest kim i jak działa ? 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji  został utworzony 1 stycznia 1987r. Zarządzeniem Naczelnika Gminy Frysztak Pana Ryszarda Lisaka jako zakład budżetowy. W dniu 1 stycznia 2001 r. dokonano zmiany formy organizacyjno - prawnej Ośrodka i od tej pory do dnia dzisiejszego GOSiR Frysztak jest jednostką budżetową, nieposiadającą osobowości prawnej, a zadania własne wykonuje w imieniu gminy.
Ośrodek sportu prowadzi gospodarkę w zakresie zarządzania mieniem powierzonym przez Wójta Gminy Frysztak, który wraz z Radą Gminy sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością i funkcjonowaniem Ośrodka. Podstawą działalności finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków - czyli wydatki pokrywane są z budżetu gminy, ale i dochody wypracowywane przykładowo poprzez sprzedaż biletów na basenie kąpielowym oraz wynajmowanie bazy noclegowej odprowadzane są do gminnego budżetu.
Mówiąc krótko teren, obiekty i dochody GOSiRu stanowią majątek gminny, nad którym pieczę sprawuje Rada Gminy poprzez swoje organy wraz z  Wójtem. Na czele Ośrodka stoi dyrektor, którego zadaniem jest zarządzanie mieniem na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
Natomiast Historia Gminnego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Strzelec” Frysztak sięga lat 20stych. Działalność klubu  zaczęła się od założenia komitetu, którego przewodniczącym został Pan Jozef Poręba. GMKS „Strzelec” Frysztak jest Stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, a swą działalność opiera na społecznej pracy członków. Oczywiście do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, a dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i może być przeznaczony do podziału między jego członków. Władzami Gminnego Międzyszkolnego Klubu Sportowego  GMKS „Strzelec” Frysztak są: Walne Zebranie Członków oraz Zarząd na czele, którego stoi Prezes klubu. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. W stowarzyszeniach takich jak „Strzelec” kontrolę sprawuje Komisja Rewizyjna.
Wspólna siedziba i porozumienie !
Siedzibą „Strzelca”  jest teren Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku. Klub wynajmuje bezpłatnie pomieszczenia i korzysta z obiektów Ośrodka na podstawie spisanego porozumienia. Na obecną chwilę obowiązuje porozumienie z 10 marca 1995 spisane z ówczesnym Prezesem Klubu i Dyrektorem GOSiRu .

Skąd takie porozumienie ?
W związku z tym, że klub powstał jako pierwszy więc i on był pierwszym właścicielem gruntów. Zmieniło się to dopiero po utworzeniu GOSiRu - takie rozwiązanie jest bardo dobre i bezpieczne ponieważ tak jak opisane jest  powyżej cały majątek GOSiRu tak naprawdę jest własnością Gminy Frysztak, a nie samodzielnie działającego Stowarzyszenia. Dzięki temu każdy mieszkaniec niezależnie, w której części gminy mieszka może z niego korzystać. Ponadto teren GOSiRu jest zadbany i utrzymany w odpowiednim stanie technicznym przez działania konserwacyjno-remontowe wykonywane przez pracowników GOSiRu. Z kolei klub jako były właściciel bezpłatnie może użytkować obiekty nie ponosząc żadnych kosztów związanych z utrzymywaniem.

Podsumowując nad majątkiem gminnym w postaci obiektów GOSiRu czuwa Rada Gminy wraz z Wójtem. Obiekt zarządzany jest  przez dyrektora, który dba o obiekty, użytkuje je w celu upowszechniania aktywności fizycznej i prowadzenia działalności komercyjnej w celu pozyskania dochodów, które odprowadza do budżetu gminy oraz udostępnia  obiekty klubowi na podstawie porozumienia.
Ogólny zakres działania GOSiRu i „Strzelca”.
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zajmuje się propagowaniem życia sportowego w Gminie Frysztak poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych  z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Celem Ośrodka jest także stwarzanie warunków do uprawiania sportu poprzez utrzymywanie obiektów. Działalność Ośrodka nastawiona jest na aktywacje jak największej ilości mieszkańców, którzy chcą uprawiać sport amatorsko, rekreacyjnie, dla przyjemności lub w celach zdrowotnych. GOSiR  zajmuje się także organizacją stałych form działalności takich jak gimnastyka dla seniorów, gry i zabawy dla dzieci, prowadzi treningi Czirliderek. Kadra Ośrodka dba o zagospodarowanie ferii, wakacji  i dni świątecznych. Przygotowuje samodzielnie lub przy współpracy z innymi jednostkami gminy imprezy  okolicznościowe takie jak na przykład „Obchody Dni Ziemi Frysztackiej”. Ośrodek Sportu posiada swoją ligę „GALB” Frysztak oraz swoje drużyny  siatkarzy i koszykarzy. Drużyny te reprezentują Gminę Frysztak na różnego rodzaju imprezach organizowanych przez inne samorządy oraz rozgrywają mecze w amatorskich ligach funkcjonujących na terenie Podkarpacia.
Gminny Międzyszkolny Klub Sportowy „Strzelec” Frysztak zajmuje się tak jak GOSiR organizacją życia sportowego Gminy Frysztak z tym że swoje cele realizuje poprzez prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie prowadzonych dyscyplin sportowych tj. piłka nożna, tenis stołowy, narciarstwo zjazdowe. Zajmuje się także organizacją i udziałem w rozgrywkach ligowych zrzeszonych w związkach poszczególnych sekcji. Działalność klubu nastawiona jest między innymi na wyszukiwaniu sportowych talentów. Ponadto klub zajmuje się organizacją obozów szkoleniowych, szkoleń i kursów oraz imprez sportowych mających na celu poprawę wiedzy i sprawności fizycznej.

Podsumowując działalność klubu nastawiona jest na aktywację mieszkańców naszej gminy tak jak w przypadku GOSiRu  z tym że głównym celem „Strzelca” jest  wyszkolenie, sportowa walka, wynik i rozwijanie sportowych talentów, a GOSiRu rekreacja, wspólna zabawa z uwzględnieniem aspektów zdrowotnych oraz rozwijanie sportowych zainteresowań.
Korzyści wynikające ze współpracy.
Współpraca  „Strzelca” z GOSiRem daje wiele korzyści. Pracownicy Ośrodka Sportu w ramach porozumienia udostępniają obiekty, pomieszczenia i urządzenia, o które dbają w ramach swoich obowiązków. Przygotowują boisko piłkarskie do meczów piorą odzież oraz utrzymują szatnie po meczach w odpowiedniej czystości i odpowiednim stanie higienicznym. W zamian GOSiR może liczyć na pomoc w zakresie sędziowania i fachowego przeprowadzenia imprez sportowo-rekreacyjnych z pomocą działaczy i trenerów posiadających specjalistyczne uprawnienia. Przykładami takich imprez przeprowadzonych
w bieżącym roku są  „I Mistrzostwa Frysztaka w  Narciarstwie Alpejskim, wyjazd na narty do Krynicy, „Turniej Tenisa dla Dzieci i Oldbojów” oraz Turniej Piłki Nożnej Juniorów o Puchar Wójta Gminy Frysztak. Zakres współpracy obejmuje także przygotowanie i realizację dużych projektów w celu pozyskania środków zewnętrznych na zakup sprzętu. Najczęściej są to projekty ogłaszane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki takie jak:  „Karol”, Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich oraz „Najlepsza inicjatywa z zakresu upowszechniania kultury fizycznej”.  W tym roku GOSiR i nowy zarząd „Strzelca” już pracują nad przygotowaniem projektów. Jako pierwszy realizowany będzie projekt najlepsza sportowa inicjatywa pod hasłem "Słoneczne Sportowe Lato na Wsi"

Podsumowanie
W ostatnich latach obiekty Ośrodka Sportu przechodzą modernizację co pozwoli rozszerzyć zakres działań i współpracy. W ubiegłym roku  powołano nowego dyrektora Ośrodka,  a w bieżącym roku  wybrano nowy Zarząd Klubu. W ostatnim miesiącu Prezes Klubu GMKS „Strzelec” Frysztak Pan Mieczysław Niemiec wraz z Dyrektorem GOSiRu Panem Markiem Armatą ustalili zakres współpracy i plan działalności na bieżący rok.  Głównym celem tej współpracy będzie zaspokajanie  zbiorowych  i indywidualnych potrzeb mieszkańców Gminy Frysztak w zakresie sportu,  rekreacji i turystyki. Poprzez szeroki wachlarz różnorodnych imprez, meczy i rozgrywek ligowych będziemy dawać wzór prawidłowej postawy oraz zachęcać mieszkańców gminy Frysztak do aktywności fizycznej. Będziemy się starać aby nasza działalność ciągle się uzupełniała i przynosiła korzyści dla dzieci młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych.
Współpraca GOSiRu ze „Strzelcem”  i jednocześnie odmienne ich priorytety pozwalają mieszkańcom gminy uczestniczyć w imprezach sportowo-rekreacyjnych i ligowych meczach, możecie Państwo uczestniczyć w typowej rekreacji lub twardej sportowej walce. Nasza współpraca daje alternatywę dla realizacji jednego celu jakim jest dbanie o odpowiedni poziom sprawności fizycznej wszystkich mieszkańców Gminy Frysztak.
Wkrótce zaprosimy Państwa do  udziału w nowych wspólnie organizowanych imprezach sportowo-rekreacyjnych, na które już dzisiaj zapraszamy.

Więcej informacji na temat „Strzelca” i nowego zarządu znajdziecie Państwo na stronie www.strzelec.frysztak.pl. W zakładce Zarząd.  Informacje na temat kadry Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji znajdziecie Państwo na stronie www.gosir.frysztak.pl w zakładce Ośrodek – kadra.

Tekst: 
Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata
Artykuł sponsorowany
Dodaj do Google Plus

2 - ilość komentarzy :

  1. Przy okazji tak ciekawego artykułu, chciałbym w imieniu kibiców strzelca zapytać o plany GOSIRU odnośnie trybun...od kiedy strzelec z swoimi meczami wrócił na obiekty GOSIRU, kibicowanie bywa dość trudne, szczególnie w przypadku mało korzystnej pogody. Tak więc co z trybunami, czy jest jakiś konkretny plan i termin na ich budowę?

    OdpowiedzUsuń
  2. Potwierdzam, że artykuł wyjaśnia pare rzeczy i faktycznie ciekawie go się czyata. A co do trybun to widziałem, że wycinają drzewa więc może narodzi się jakaś szansa na trybuny. Fajnie by było. Choć wiem z innych źródeł, że z kasą cieniutko ! I chciałbym poddać pomysł. Może Strzelec z GOSiRem zorganizowałby sportową imprezę podczas, której możnaby było zrobić zbiorkę na doposażenie bazy ? Ja chętnie bym się dołożył !

    OdpowiedzUsuń