JAN ZIARNIK O PRZESZŁOŚCI, TERAŹNIEJSZOŚCI I PRZYSZŁOŚCI GMINY FRYSZTAK

Szanowni Mieszkańcy Gminy Frysztak!
Od 16-tu lat mam zaszczyt być wójtem naszej gminy. Bardzo sobie cenię to, że obdarzyliście mnie Państwo zaufaniem powierzając mi tą funkcję na cztery kadencje. W kilku zdaniach chciałbym zdać relację z mojej dotychczasowej pracy, a ponieważ zdecydowałem się na kandydowanie na kolejną kadencję pragnę przedstawić zadania, które chciałbym zrealizować, jeśli dane mi będzie ponownie zostać wybranym. Pragnę podkreślić, że to, iż udało się wiele zrobić, to nie tylko moja zasługa. Było to możliwe dzięki dobrej współpracy z większością radnych i sołtysów, z dyrektorami i pracownikami szkół i jednostek organizacyjnych gminy, a także dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy.
(Urząd Gminy we Frysztaku)
W 1998 r. kiedy rozpoczynałem pracę, gmina Frysztak borykała się z wieloma problemami. Pewnie niewielu z nas pamięta jeszcze, że brak było telefonów, dzwoniło się „na korbę”, wszystkie budynki szkół wymagały generalnego remontu, gmina nie posiadała oczyszczalni ścieków, stacja uzdatniania wody i wodociąg były w katastrofalnym stanie, brak było zorganizowanej zbiórki odpadów z gospodarstw, funkcjonowało nielegalne składowisko odpadów w Kobylu, za co nałożona była kara finansowa na gminę przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, budynki GOK-u, GOSiR-u, Urzędu Gminy, budynki wiejskie czekały na remont, wiele odcinków dróg nie posiadało nawierzchni asfaltowej.
(GOSiR Frysztak)
Przez te 16 lat wiele z tych problemów zostało rozwiązanych. Wiele też zadań zostało rozpoczętych i są kontynuowane, było to możliwe dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej, a także z budżetu państwa. Niestety nie jesteśmy bogatą gminą, dlatego też wiele zadań jest rozłożonych w czasie. Do każdego zadania finansowanego ze źródeł unijnych lub innych środków zewnętrznych, gmina musi zaangażować swoje środki na tzw. „wkład własny”, który często wynosi ok. 40 % wartości zadania. Aby zrealizować jak najwięcej zadań, podobnie jak inne gminy posiłkowaliśmy się kredytami.
(Zespół Szkół w Gogołowie)
Do ważniejszych zadań zrealizowanych w ostatnich latach należą:
Termomodernizacje i remont budynków szkół i przedszkola, budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Gogołowie, remonty sal gimnastycznych we Frysztaku i Lubli.

(Przedszkole Publiczne Nr 1 we Frysztaku)
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy we Frysztaku, budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Pułankach, której przepustowość zapewni przyjęcie ścieków z terenu całej gminy.
Budowa kanalizacji w Gliniku Średnim, Twierdzy, Frysztaku i części Glinika Dolnego i Cieszyny, oraz przygotowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Pułankach, Stępinie, Gliniku Górnym, Lubli i Widaczu.
(Nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Pułankach)
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z wymianą wodociągu we Frysztaku i budową nowego wodociągu w Kobylu.
(Stacja uzdatniania wody)
Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i autobusu Mercedes Sprinter.
(GOK Frysztak)
Modernizacja obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z budową sali gimnastycznej, kortu, zjeżdżalni do basenu, płyty boiska piłkarskiego, placu zabaw i siłowni zewnętrznej.
(Nowoczesne obiekty GOSiRu)
Budowa nowej strażnicy dla OSP Twierdza, remonty strażnic OSP Cieszyna, Kobyle, Glinik Dolny, Stępina, Frysztak oraz zakup wyposażenia dla jednostek OSP.
(Strażnica OSP Twierdza)
Budowa wielu kilometrów nowych dróg gminnych wraz z nową nawierzchnią asfaltową i nowymi odcinkami oświetlenia m. in. we Frysztaku, Gogołowie, Kobylu, Twierdzy i Gliniku Dolnym,
(Droga Gogołów Dział)
Budowa mostów w Cieszynie, Gliniku Dolnym i Gogołowie.
(Most w Cieszynie i Gliniku Dolnym)
Modernizacja Placu św. Floriana we Frysztaku
Plac św. Floriana we Frysztaku)
Budowa budynku dla sportowców przy stadionie w Lubli.
Modernizacja budynku po byłej szkole w Chytrówce i utworzenie Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej.
(GCEE w Chytrówce)
Place zabaw we Frysztaku, Lubli, Cieszynie i Stępinie.
(Nowoczesne i bezpieczne place zabaw)
Wartość inwestycji dofinansowanych z programów przedakcesyjnych i funduszy unijnych w latach 2002 – 2014 to kwota 34 miliony zł,  w tym kwota dofinansowania wyniosła 17,3 miliona zł. Wiele mniejszych inwestycji realizowanych było ze środków gminnych, oraz z programów krajowych. Gmina partycypowała również w inwestycjach realizowanych przez samorząd powiatowy na terenie gminy Frysztak. Zostały dofinansowane odcinki dróg Frysztak-Klecie, Kobyle-Jazowa, Stępina-Huta Gogołowska, Stępina-Chytrówka, budowa mostu na rzece Wisłok w miejscowości Kobyle. Łączna kwota przekazana do budżetu powiatu na ten cel to kwota 2 400 000 zł.
(Chodnik ul. Sportowa)
Gmina Frysztak finansowała również w ostatnich latach budowę chodników przy drodze wojewódzkiej w Twierdzy i Pułankach. Pomimo, że jest to zadanie Marszałka Województwa gmina musiała sfinansować koszty projektów technicznych, a także połowę kosztów budowy tychże chodników.
(Modernizacja drogi Lubla - Bukowy Las)
Oprócz inwestycji starałem się wspierać działalność kulturalno-sportową. Jako jedna z nielicznych gmin wśród gmin do 20 tys. mieszkańców posiadamy odrębnie działające jednostki tj. GOK, GOSiR, i Biblioteka Publiczna, które organizują wiele zajęć i imprez o charakterze kulturalno-oświatowo-sportowym dla naszych mieszkańców.
(Dni Ziemi Frysztackiej 2014)
Co roku Rada Gminy uchwalała dotacje dla trzech klubów sportowych działających na terenie gminy: Strzelca Frysztak, Orła Lubla i Skarbka Gogołów, oraz dotacje dla parafii Frysztak, Gogołów i Lubla na renowację zabytków.
(Cmentarz w Gogołowie)
W zakresie utrzymania porządku i czystości w gminie został zrekultywowany teren po nielegalnym składowisku odpadów w Kobylu, wprowadzono odbiór odpadów od mieszkańców. Wiele lat funkcjonował system zbiórki odpadów segregowanych tzw. gniazda recyklingowe, gdzie mieszkańcy nieodpłatnie mogli oddawać odpady segregowane. W chwili obecnej po wprowadzeniu nowej ustawy oprócz odbioru odpadów z posesji mieszkańcy mogą przywozić odpady segregowane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanego w obiektach nieczynnej oczyszczalni ścieków w Gliniku Dolnym. W ostatnich latach został utworzony Gminny Zakład Komunalny, którego pracownicy obsługują oczyszczalnie ścieków wraz z siecią kanalizacyjną, stację uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową, obsługują punkt selektywnej zbiórki odpadów, a także dbają o utrzymanie porządku i terenów zielonych w gminie.
(Oczyszczalnia ścieków w Pułankach i Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gliniku Dolnym)
Pomimo, iż wiele udało się zrobić to jednak wiele zadań w dalszym ciągu czeka na realizację. Nie udało mi się doprowadzić do modernizacji uliczek i chodników w centrum Frysztaka. Jest to spowodowane tym, iż przedłużają się prace projektowe dotyczące przebudowy linii energetycznej zasilającej budynki w centrum Frysztaka. Dopiero po wykonaniu przyłączy kablem ziemnym przez PGE Krosno w uliczkach i chodnikach będzie można przystąpić do ich modernizacji. Nie jestem zadowolony również z zakresu skanalizowania gminy. Są to drogie inwestycje i bez większego wsparcia środkami zewnętrznymi takie gminy jak nasza będą miały trudności z ich realizacją. W dalszym ciągu dofinasowania wymagać będą zadania oświatowe.
(Zespół Szkół w Lubli po termomodernizacji)
Do wykonania jest też jeszcze kilka odcinków dróg asfaltowych do domostw oddalonych od centrum miejscowości. Te zadania chciałbym zrealizować jeśli dane mi będzie pełnić funkcję wójta w następnej kadencji.
(Zmodernizowane drogi Kamieniec i Lubla)
Podsumowując uważam, że zdobyte dotąd doświadczenie, poważne traktowanie spraw gminnych i ludzkich, zrealizowane dotąd inwestycje i zaprojektowane nowe upoważniają mnie do startu w nadchodzących wyborach.
Jeżeli uznają Państwo, że choć trochę spełniłem Wasze oczekiwania to proszę o głos poparcia.

Wybory Samorządowe 16 listopada 2014 r.
J a n    Z i a r n i k

Jest na ziemi szczęście, ale w poczciwej pracy
- nie w obietnicach losu i loterii!
Cytat: Józef Korzeniowski

GOSPODARNI I SAMORZĄDNI
kliknij w obrazek aby znaleźć nas na Facebooku

KANDYDAT NA 
WÓJTA GMINY FRYSZTAK
KWW 
"GOSPODARNI I SAMORZĄDNI"
Jan ZIARNIK

Przedstawiam Państwu zespół sprawdzonych i doświadczonych ludzi, którzy wraz ze mną chcą działać w zakresie wszechstronnego rozwoju gminy Frysztak. Są to osoby, które szanują naszą historię, a swoim zaangażowaniem i uczciwą pracą chcą zadbać o naszą wspólną przyszłość.


KANDYDACI DO RADY GMINY FRYSZTAK KWW "GOSPODARNI I SAMORZĄDNI"

OKRĘG NR 1 – Sołectwo Frysztak
SALAMON Wacław Mikołaj
OKRĘG NR 2 – Sołectwo Frysztak
CHMURA Ryszard
OKRĘG NR 3 – Sołectwo Glinik Dolny
MIKUSZEWSKI Stanisław Władysław
OKRĘG NR 4 – Sołectwo Glinik Średni
RUTKA Jerzy Adam
OKRĘG NR 5 – Sołectwo Glinik Górny
GIERA Edward Andrzej
OKRĘG NR 6 – Sołectwo Gogołów
BŁAŻEJOWSKI Jan
OKRĘG NR 7 – Sołectwo Gogołów, Sołectwo Huta Gogołowska
MACHOWSKI Janusz
OKRĘG NR 8 – Sołectwo Chytrówka, Sołectwo Stępina
ARMATA Stanisław
OKRĘG NR 9 – Sołectwo Cieszyna
JAKUBOWICZ Marcin Stanisław
OKRĘG NR 10 – Sołectwo Cieszyna
MATYKA Regina Bronisława
OKRĘG NR 11 – Sołectwo Pułanki
BŁONIARZ Eugeniusz Piotr
OKRĘG NR 12 – Sołectwo Kobyle
DRYGAŚ Kazimierz
OKRĘG NR 13 – Sołectwo Twierdza, Sołectwo Widacz
MOCEK Lesław Józef
OKRĘG NR 14 – Sołectwo Lubla
JĘDRUSIK Kazimierz
OKRĘG NR 15 – Sołectwo Lubla
PAWLIK Tadeusz

KANDYDACI DO RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO KWW "GOSPODARNI I SAMORZĄDNI" LISTA NR 18

Pozycja 1. GARNCARSKI Tomasz Władysław
Pozycja 2. ZARSZYŃSKA Jolanta Eugenia
Pozycja 3. ARMATA Marek Grzegorz
Pozycja 4. DYBAŚ Jolanta
Pozycja 5. KRUPKA Zdzisław Józef
Pozycja 6. DUNAJ Anna

ZAPRASZAMY NA WYBORY 16 listopada 2014 r.

Aby otworzyć artykuł ponownie, można kliknąć w baner znajdujący się na stronie głównej www.frysztak24.pl

Facebook "GOSPODARNI I SAMORZĄDNI:  - kliknij tu -  lub można kliknąć w bannery kandydatów do Rady Gminy i Rady Powiatu znajdujące się na stronie głównej www.frysztak24.pl .

Artykuł w całości sponsorowany ze środków KWW "Gospodarni i Samorządni"
Za treść i materiały fotograficzne zamieszczone w artykule odpowiada Komitet Wyborczy Wyborców "Gospodarni i Samorządni".
Dodaj do Google Plus