Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKLAMA B1 - 1

OFERTA PRACY DLA RATOWNIKÓW WOPR W SEZONIE 2015 - GOSIR FRYSZTAK ZAPRASZA


Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku zatrudni Ratowników WOPR z ważnym zaświadczeniem KPP  w sezonie 2015 r. 
Oferta dotyczy pracy na Otwartych Basenach Kąpielowych GOSiR Frysztak w okresie wakacyjnym tj. od 26.06.2015 r. do 31.08.2015 r. 
Zainteresowanych pracą ratowników prosimy o składanie podań w biurze GOSiR Frysztak, ul. Sportowa 30, 38-130 Frysztak, woj. podkarpackie. Tel. 17 2777 111Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi osobami, które dopełnią wymienionych formalności związanych z dostarczeniem odpowiednich dokumentów. 
Informujemy, że złożenie podania nie jest równoznaczne z przyjęciem do pracy. 

Od wybranych kandydatów wymagać będziemy podpisania wstępnej deklaracji dotyczącej świadczenia usług w charakterze Ratownika WOPR w uzgodnionym terminie oraz zgodnie ze złożonym podaniem o pracę.  

*****

WYMAGANE DOKUMENTY I KWALIFIKACJE:

Podanie o pracę wraz z ksero następujących dokumentów:  

1. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wzorem, który określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym lub potwierdzenie właściwego stopnia nadanego przez WOPR uzyskanego w wyniku ukończenia kursu rozpoczętego najpóźniej przed 1 stycznia 2012 roku.

2. Ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika.

3. Potwierdzenie zatrudnienia lub pełnienia służy w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub bycia członkiem tego podmiotu. 
***
W świetle obowiązujących przepisów spełnienie powyższych trzech kryteriów upoważnia do wykonywania zawodu ratownika wodnego.
Barak jednego z wymienionych kryteriów powoduje, ze osoba nie może być zatrudniona na obszarze wodnym gdyż nie stanowi kadry ratowników zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego.


PODSTAWA PRAWNA: 

1. Wytyczne Zarządu Głównego WOPR:  
a) w sprawie zasad i trybu prowadzenia unifikacji instruktorów z dnia 5 lipca 2013 roku. Na podstawie § 16 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 5/2/X/13 Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, zwanego dalej „WOPR”, z dnia 15 czerwca 2013 roku w sprawie szkoleń i kursów,
 Unifikacja ma zastosowanie do, posiadających dłużej niż trzy lata stopień:  a) młodszych instruktorów WOPR,  b) instruktorów WOPR,  c) instruktorów wykładowców WOPR. 2. Okres ważności unifikacji wynosi 36 miesięcy od dnia jej zakończenia. 

b) w sprawie zasad i trybu prowadzenia weryfikacji wiedzy i umiejętności  z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich z dnia 5 lipca 2013 roku  
Na podstawie § 16 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 5/2/X/13 Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, zwanego dalej „WOPR”, z dnia 15 czerwca 2013 roku w sprawie szkoleń i kursów,
Weryfikacja dotyczy osób, które:  1. zachowały swoje uprawnienia do samodzielnej pracy na podstawie art. 41  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240), 2. posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych, wydane  na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 747). 

2. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku, o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. nr 208 poz.1240 z 2011 roku)

3. Rozporządzenie MSW z dnia 23 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz. 108 z 2012 roku) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego.

4. Rozporządzenie MSW z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. poz. 747 z 2012 roku) w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym

INTERPRETACJA: 
Podstawą prawną określającą wymagane dokumenty i uprawnienia ratowników do wykonywania ratownictwa wodnego w tym pracy na wyznaczonych obszarach wodnych (kąpielisko, miejsce wykorzystywane do kąpieli, pływalnię oraz inne obiekty dysponujące nieckami basenowymi) reguluje nowa Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku, która weszła w życie od 1 stycznia 2012 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. nr 208 poz.1240 z 2011 roku), zwana dalej "ustawą" oraz Rozporządzenie MSW z dnia 23 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz. 108 z 2012 roku) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego i Rozporządzenie MSW z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. poz. 747 z 2012 roku) w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. 
Art. 2 ust. 5) Ustawy wskazuje kto jest ratownikiem wodnym - rozumie się przez to osobę posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.3), zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu;
W rozumieniu Ustawy "ratownik wodny" jest uprawnieniem, które nabywa się po spełnieniu w/w trzech warunków, a nie jest stopniem uzyskiwanym po ukończeniu szkolenia - nie jest tożsamym z podobnie brzmiącymi stopniami nadawanymi przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

WARUNEK PIERWSZY - posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym: Art. 41 ust 1. Ustawy gwarantuje, że "osoby, które uzyskały uprawnienia ratownika w zakresie ratownictwa wodnego na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują swoje uprawnienia", oznacza to że zachowują swoje uprawnienia osoby które na dzień 31 grudnia 2011 roku posiadały uprawnienia ratownika nadane przez podmiot uprawniony do nadawania stopni ratowniczych w ratownictwie wodnym.
Art. 41 ust 2 Ustawy mówi, że: "do osób, które rozpoczęły uzyskiwanie uprawnień ratownika z zakresu ratownictwa wodnego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe", oznacza to, że uprawnienia nadane po szkoleniu rozpoczętym jeszcze w 2011 roku, a zakończone np. w maju lub czerwcu 2012 roku zachowują swoje uprawnienia, natomiast wszystkie inne uprawnienia, które nie spełniają tych warunków lub nadane przez podmioty nie mające zgody MSW oraz wystawione są po tym terminie w rozumieniu ustawy nie zachowują swych uprawnień!

WARUNEK DRUGI - spełnienie wymagań określonych w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.3): Art. 13
1. Ratownikiem może być osoba:
1) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
2) zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15, lub będąca członkiem tych jednostek;
3) posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zwanego dalej "kursem", i uzyskaniu tytułu ratownika;
4) której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Wymagane jest więc, by każdy ratownik bez względu na swoje uprawnienia, rodzaj wyznaczonego obszaru wodnego (kąpielisko, miejsce wykorzystywane do kąpieli, pływalnia oraz inny obiekt dysponujący nieckami basenowymi), ilości i rodzaju uprawnień osób w zespole ratowników na danym obiekcie, musiał posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie KPP i uzyskać tytuł Ratownika

WARUNEK TRZECI - zatrudnienie lub pełnienie służby w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub bycie członkiem tego podmiotu:
Zatrudnienie osoby np. na pływalni lub na kąpielisku przez Gminę lub innego zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym, jeżeli nie spełnia ten podmiot ostatniego wymogu, czyli podmiot ten nie jest uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego to takie zatrudnienie lub dyżur nie spełnia ostatniego z wymogów tj.: "zatrudnienia lub pełnienia służby w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego". Należy też pamiętać o przynależności np. do jednostki WOPR i możliwości utraty członkostwa ze względu na niepłacenie składak członkowskich. 


PLIKI DO POBRANIA:

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku, o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. nr 208 poz.1240 z 2011 roku)

Rozporządzenie MSW z dnia 23 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz. 108 z 2012 roku) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego.

Rozporządzenie MSW z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. poz. 747 z 2012 roku) w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym


Dyrektor GOSIR Frysztak
mgr Marek Armata 

Prześlij komentarz

0 Komentarze
Skorzystaj ze swojego konta Google i komentuj posty na Frysztak24.pl

Below Post Ad