Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKALMA B1 - 2

NIEDZIELA - Kolejny pożar trawy.

Coraz więcej pożarów nieużytków i suchej trawy. Strażacy w niedzielę 29 marca po raz drugi wyjechali do palącej się trawy. Tym razem Ochotnicy z OSP Glinik Dolny musieli gasić pożar trawy na pograniczu Glinika Dolnego i Lubli.

Strażacy z OSP Glinik Dolny zostali wezwani do pożaru około godziny 17:00 - ochotnicy dotarli na miejsce działania i sprawnie ugasili palącą się trawę - przed godziną 18:00 powrócili do remizy. 

Na miejsce zdarzenia zostali również zadysponowani strażacy z OSP Lubla ale w czasie dojazdu na miejsce zostali zawróceni do remizy przez dyżurnego z PSP Strzyżów.

WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZNE, A TAKŻE NIEDOZWOLONE!Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1614, z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131 pkt 12: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… - podlega karze aresztu albo grzywny”. Art. 30 ust. 3 pkt. 1 – 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zmianami): "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,korzystania z otwartego płomienia,wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych."
Za naruszenie przepisów przeciwpożarowych grożą surowe sankcje: Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., poz.618, z późn. zm.) – kara aresztu, grzywny lub nagany, której wysokość w myśl art. 24, § 1 kw może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. Dodatkowe sankcje zagrażają osobom, które doprowadziły do czyjejś śmierci – kara nawet do 12 lat więzienia. - info policja.pl

Below Post Ad