Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKLAMA B1 - 1

Informacja o realizacji budżetu - (ASD)

Wczoraj na naszą skrzynkę przyszła wiadomość od radnych z klubu PiS na czele z przewodniczącym Rady Gminy Frysztak Panem Stanisławem Kwiatkiem o stanie realizacji zadań roku 2015 oraz planach na rok 2016 - z prośbą o publikacje, tak aby poniższy tekst dotarł do jak największej liczby mieszkańców Gminy Frysztak. Publikujemy i życzymy miłej lektury. 

Minął rok od wyborów w których radni klubu PiS uzyskali większość we Frysztackiej Radzie Gminy. W związku z tym chcielibyśmy przekazać Państwu informację o stanie zadań przewidzianych do realizacji w roku 2015 i planach na nowy 2016 rok.

Początek roku 2015 był początkiem kadencji Rady Gminy w nowym składzie. Podjęto wiele działań zmierzających do poprawy życia mieszkańców i zwiększenia dochodów budżetu w perspektywie długoletniej. Najważniejsze z nich to:
- dofinansowanie dalszej rozbudowy hotelu GOSiR . Dochody tej placówki pozwoliły na wybudowanie studni głębinowej dla potrzeb gminnego basenu, co skutkowało będzie
odciążeniem wodociągu gminnego i poprawą zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców. Warto przypomnieć, że zaniedbania dotyczące wodociągów trwają już kilkanaście lat.
- rozpoczęcie rozmów mających na celu doprowadzenie wody ze źródeł z Chytrówki przy uwzględnieniem spółek wodnych w Cieszynie i Pułankach.
- wprowadzenie do budżetu przygotowania projektów inwestycji poprawiających bezpieczeństwo i estetykę naszych miejscowości. Będą one wykonywane przy wsparciu ze
środków UE, a ich realizacja planowana jest na 2016 rok. Oto przykłady:
- przygotowanie projektu budowy chodnika w Cieszynie przy drodze wojewódzkiej,
- przygotowanie projektu budowy chodnika na ul. Rzeszowskiej we Frysztaku,
- przygotowanie projektu modernizacji ulic w centrum Frysztaka,
- przygotowanie projektu budowy oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w Lubli,
- remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Cieszynie(wykonane w lutym 2015 roku)
- zakup samochodu strażackiego do OSP Frysztak,
- obniżenie podatku od nieruchomości, niestety w roku 2015 nie można było obniżyć podatku rolnego, ponieważ terminy niezbędne do podjęcie takiej decyzji okazały się zbyt krótkie ze względu na listopadowy termin wyborów. Obniżka nastąpi od roku 2016 i będzie wynosić 12%.
- znacznie zwiększono środki funduszy sołeckich w poszczególnych miejscowościach,
- zmniejszono zadłużenie gminy o ponad 600 000 zł w stosunku do roku 2014.

W listopadzie 2015r radni otrzymali projekt budżetu na rok 2016 przygotowany przez Wójta Gminy Frysztak (z większych inwestycji zawierał przebudowę ulic Frysztaka, asfaltowanie drogi w Gliniku Dolnym Bakoniarnia - Sztukówka i budowę sali gimnastycznej przy szkole w Stępinie). Projekt ten nie uzyskał akceptacji większości radnych i po rozmowach, i długich negocjacjach z uwzględnieniem opinii Pana Wójta oraz Skarbnika Gminy wprowadzono do projektu szereg
inwestycji, na rok 2016 :
- budowę oświetlenia przy drodze powiatowej w Cieszynie,
- budowę chodnika na ul. Rzeszowskiej we Frysztaku,(wkład własny)
– budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Cieszynie i Pułankach (wkład własny) bez udziału funduszy gminnych w tych inwestycjach nie było by mowy o ich realizacji w rozsądnym terminie,
- remont chodnika w Pułankach,
- remont drogi Wanat-Las w Pułankach,
- asfaltowanie drogi na Działach w Gogołowie (wkład własny)
- remont drogi w Lubli Cymerman Piotr-Skórski,
- asfaltowanie drogi w Lubli od drogi wojewódzkiej w kierunku Gazda Marek- Dominik,
- asfaltowanie drogi w Twierdzy Pomian-Sikora,
- asfaltowanie drogi w Gliniku Średnim Zięba-Górnicki Kazimierz (odcinek Zięba-Czech),
- remont drogi na Widaczu na Czajki,
- modernizacja Domu Ludowego w Gogołowie
- rozbudowa hotelu w GOSiR o dodatkowe 9 miejsc noclegowych,
- przygotowanie projektu na budowę wodociągu z Chytrówki do Frysztaka oraz budowę dodatkowej studni dla potrzeb gminnego wodociągu,
- przeznaczenie dużej kwoty dla Gminnego Zakładu Komunalnego na zakup dodatkowego sprzętu, aby można było część zadań bieżących związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy wykonać we własnym zakresie.
- zabezpieczenie środków na podwyżki wynagrodzeń w wysokości 140 zł brutto dla zatrudnionych na stanowiskach obsługowych i administracyjnych w we wszystkich jednostkach gminnych mając na uwadze osoby o najniższych wynagrodzeniach.

Po poprawkach plany na rok 2016 są zdecydowanie bardziej proinwestycyjne. Budżet ten będzie zdecydowanie trudniejszy , ale nie jest niemożliwy do realizacji. Dzięki temu możliwe będzie załatwienie dużej części oczekiwań naszych mieszkańców ,które często były odsuwane na dalszy plan.

Sala gimnastyczna w Stępinie
Pojawiło się sporo kontrowersyjnych wypowiedzi na temat budowy sali gimnastycznej w Stępinie, owszem można dyskutować o zasadności wyboru lokalizacji tej inwestycji , ale żyjemy w określonej rzeczywistości i często musimy się do tego dostosować. Budowa tej sali jest bardzo mocno popierana przez mieszkańców Stępiny, którzy uzyskali poparcie na wyższym szczeblu.

Dzięki zabiegom części radnych udało się doprowadzić do tzw. transakcji wiązanej tzn. dzięki zaangażowaniu się gminy w budowę tej sali, gdzie koszt dla gminy będzie wynosić około 300 000.00 zł otrzymaliśmy obietnicę wykonania szeregu istotnych dla mieszkańców gminy inwestycji np. na drogach powiatowych (budowa chodników przy drodze powiatowej Frysztak-Klecie w części już rozpoczęta), czy pomoc przy pozyskiwaniu środków na jakże istotną inwestycję w postaci budowy chodników przy drodze wojewódzkiej Warzyce – Babica w części przebiegającej przez tereny naszej gminy, oraz budowę boiska lekkoatletycznego typu Orlik przy Szkole Specjalnej i Szkole Podstawowej we Frysztaku .Boisko ma być ogólnodostępne dla mieszkańców gminy co znacznie poprawi możliwości korzystania z obiektów sportowych na ternie gminy.

Wartość tych inwestycji kilkakrotnie przekracza zaangażowane środki w budowę sali w Stępinie, często są to środki na które naszej gminy jeszcze długo nie będzie stać . Być może taka argumentacja zadowoli część tych, którzy bardzo sceptycznie podchodzą do budowy tej sali właśnie
w Stępinie.

Niestety tak ambitny plan działania na nowy 2016 rok uzyskał aprobatę tylko 10 radnych pozostali albo byli przeciwko budżetowi lub się wstrzymali od głosu . Można zrozumieć takie zachowanie, ponieważ są to radni z miejscowości, gdzie w bieżącym budżecie w mniejszym stopniu zaangażowano
środki finansowe. Jednak to wcześniej w tych miejscowościach zaangażowanie budżetu było znaczące.

Ponadto w procesie przygotowania budżetu radni ci nie przygotowali wniosków wynikających z potrzeb danej miejscowości lub zadań z zebrań wiejskich do odpowiednich komisji zajmujących się przygotowanie projektu budżetu, pomimo tego że są to osoby ze sporym doświadczeniem w Radzie Gminy i można mniemać ze znają procedury tworzenia budżetu.

Pozostałe sprawy.
Czynione są starania o możliwość nagrywania przebiegu sesji Rady Gminy o udostępnieniu ich na oficjalnej stronie Gminy Frysztak tak, aby zainteresowani mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z działaniami Pana Wójta oraz radnych i sołtysów.

Planuje się przywrócić dawną rangę Dniom Frysztaka, zostały przeznaczone dodatkowe środki dla pokrycia wydatków z tym związanych.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

-----------------------------------------------------------------------------------------------
ARTYKUŁ SPONSOROWANY - DARMOWY! Zgodnie z misją portalu Frysztak24, każdy klub, komitet, organizacja posiadająca  przedstawicieli w Radzie Gminy Frysztak ma możliwość bezpłatnego zamieszczenia 1 artykułu w kadencji. 
Powyższy tekst jest własnością Radnych Gminy Frysztak z klubu PiS. Portal Frysztak24.pl nie ponosi odpowiedzialność za treść umieszczoną w artykule "Informacja o realizacji budżetu".

Below Post Ad